MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

O nás

Naši trojtřídní mateřskou školu najdete na sídlišti Kúty. Budova mateřské školy je dvoupodlažní, v přízemí mají třídu nejmladší tří až čtyřleté děti a v prvním patře jsou umístěny dvě smíšené třídy čtyř až šestiletých dětí.

K mateřské škole náleží zahrada se vzrostlými stromy, dřevěnými prolézačkami, věžemi a herními prvky.

Mateřská škola je právním subjektem, příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Statutární město Zlín. Výchovně vzdělávací práci zajišťuje šest pedagogických pracovnic, dále zde pracují vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky, účetní, školnice a uklizečka.

Mateřská škola má vytvořen svůj školní vzdělávací program, který konkretizuje cíle a záměry předškolního vzdělávání definované Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.
Dětem vytváříme podnětné prostředí, dbáme na jejich tělesnou pohodu, umožňujeme jim dostatek volného pohybu, vytváříme dětem bezpečné sociální prostředí. Je potřebné, aby i v mateřské škole byl dětem dopřán pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování. Děti mají u nás možnost volného výběru hraček, (jsou umístěny tak, aby byly dětem volně dostupné), nabízené činnosti a volného pohybu.
Děti spoluvytváří denní pravidla. Např. že vše, s čím si již dohrály, co nepotřebují k práci, zase uklidí na své místo tak, aby to mohl použít kamarád. Ve třídách je k dispozici tělovýchovné nářadí a náčiní. Děti mohou využít šplhací žebřiny, balanční plochy, kruhy, skákací a rehabilitační míče. Upřednostňujeme spíše individuální a skupinové formy činností, kooperativní hry. K tomu nám pomáhá rozdělení prostoru třídy na tematické koutky, kde se mohou soustředit děti, které chtějí čas trávit spolu. Děti vedeme k sounáležitosti, vzájemné pomoci, souhře, spolupráci, solidaritě.
Dětem nabízíme činnosti spontánní i řízené: pohybové, hudební, výtvarné, pracovní, dramatické, poznávací. Činnosti jsou vzájemně provázané a vyvážené, odpovídající možnostem dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině. Využíváme prožitkové učení, respektujeme individuální tempo každého dítěte. Klademe důraz na rozvoj schopností, získávání nových dovedností.

Spolupráce s rodiči je pro nás důležitá. Pro děti s rodiči pořádáme různé akce. První společnou seznamovací akci s rodiči bývá Loučení s létem, kdy se sejdeme na Burešově, zahrajeme si společně hry a opečeme špekáčky. Oblíbené jsou vánoční a velikonoční tvořivé dílny, dýňové odpoledne - vyřezávání strašidýlek z dýní, vystoupení pro maminky „Mámě pro radost“,

propagace zdravého stravování formou ochutnávky pokrmů a nápojů připravovaných pro děti, schůzka rodičů a zástupců ZŠ Komenského I. a II. před zápisem do ZŠ.

Pro děti jsou připraveny různé akce např. masopustní karneval, výlet do ZOO Lešná, ukázka výcviku psů , exkurze u hasičů a návštěva knihovny, návštěvy solné jeskyně, sportování v basketbalové hale SBK na Bartošové čtvrti, přenocování v mateřské škole a večerní hra „na bludičku“, projekt „Nebojme se nemocnice“, do mateřské školy zveme kouzelníka i divadlo.
Spolupracujeme se ZŠ Komenského I. a II. Děti ještě před zápisem do základní školy navštíví třídu, školní družinu, jídelnu, tělocvičnu.
Pro rodiče připravujeme „Den otevřených dveří“. Při adaptačních potížích dětí mají rodiče možnost zpočátku být ve třídě se svým dítětem a pomáhat mu začlenit se do kolektivu.
Mateřská škola umožňuje vytvářet dětem různého věku bohaté sociální vazby. Učí děti komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názory, pocity a přání. Naším cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče.