MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Zápis

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se koná v úterý 14. 5. 2024 v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

Prostřednictvím portálu www.zapisdomszlin.cz mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných mateřských škol (dále jen MŠ).

 FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

REGISTRACE od 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024

 • Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách
 • Vytvoření elektronického profilu dítěte – vyplnění a uložení všech údajů o dítěti. (Upozornění!! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).
  Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 12. 4. do 12. 5. 2024!
 • Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
 • Výběr MŠ a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ.
 • Tisk vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti), nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou mateřské škole samostatná žádost.
 • Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.
 • Pro lepší organizaci zápisu - předávání žádostí je možné zaregistrovat si čas, kdy se dostavíte.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno! Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či nepřijetí do MŠ.

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 14. 5. 2024 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:
 • o do datové schránky školy (naše datová schránka: a2gk4nd),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – rezervace času při registraci
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané mateřské škole. Bez předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné mateřské škole zahájeno.
 • V termínu od 2. května do 16. května 2024 mohou rodiče podávat žádosti o přijetí bezkontaktním způsobem.

ROZHODOVÁNÍ do 13. 6. 2024

 • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelky jednotlivých mateřské škole rozhodnou na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
 • Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou, zákonnými zástupci podepsanou a lékařem potvrzenou žádost. (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY

2. května (v úseku od křižovatky s ulicí Sokolská po křižovatku s ulicí Zálešná II), Beckovská, Čepkovská, Fügnerovo nábřeží (v úseku od křižovatky s ulicemi Dlouhá a Sokolská po křižovatku s ulicí Kúty, a dále pouze dům č. p. 2506), Kúty, Padělky I-V, Pod Stráněmi, Smetanova, Sokolská (v úseku od křižovatky s ulicí Fügnerovo nábřeží po křižovatku s ulicí Padělky II), Tyršovo nábřeží, U Splavu.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

Kritériapočet
bodů
1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2024 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné. Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů.   5
2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2024.    4
3. Věk dítěte
   4 roky dosažené k 31.8.2024
   3 roky dosažené k 31.8.2024
   2 roky dosažené k 31.8.2024

   4
   3
   2
4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.   1
5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2024 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2024/2025.   1
POSTUP:
Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího.


Informace k přijímacímu řízení najdete v na stránkách: Zápis do MŠ_2024/2025 a www.zapisdomszlin.cz


Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace pořádá ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 9:45 – 11:00 hod.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - POZVÁNKA