MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle Vyhlášky 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Hlavní činností mateřské školy je zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.
Dne 1.1.2003 byla škola zřízena jako příspěvková organizace na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína dne 26.9.2002 (č.j. 6/31Z/2002); zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva města Zlína ze dne 19.12.2002 (č.j. 9/2Z/2002). Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním identifikátorem (RED_IZO) 600 112 870, datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005.
3. Organizační struktura
 1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitelka školy, která odpovídá za plnění úkolů organizace. Ředitelka školy jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých může škola vstupovat a to zejména ve věcech výchovně vzdělávacích, obchodních a v oblasti pracovně právních vztahů příspěvkové organizace.
 2. Škola se člení na mateřskou školu a školní jídelnu.
 3. Vedoucí školní jídelny je oprávněna jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.
 4. Na škole není zřízena funkce statutárního zástupce ředitele školy, pro vyřizování nezbytných řídících a správních úkonů v době nepřítomnosti ředitelky školy je stanovena zastupující učitelka.
4. Kontaktní spojení tel.: 577 439 086
mobil: 774 186 090
4.1 Kontaktní poštovní adresa Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
Kúty 1963
Zlín
760 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
Kúty 1963
Zlín
760 01
4.3 Úřední hodiny V provozní době - dle domluvy
U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta).
5. Bankovní spojení 1422387369/0800
6. IČ 71007661
7. DIČ Mateřská škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty Školní řád
Organizační řád
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Stanovení úplaty
Provozní řád
8.2 Rozpočet www.mskuty.cz/informace
9. Žádosti o informace
 • Osobně v kanceláři školy, formulář zde
 • Písemně - osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy:
  Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
  Kúty 1963
  Zlín
  760 01
 • E-mailem: mskuty@seznam.cz
 • Telefonicky: 577 436 089, 774 186 090
10. Příjem žádostí a dalších podání Osobně v kanceláři školy
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí:
 • Osobně v kanceláři, poštou na adresu školy
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
12. Formuláře -
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací -
14. Předpisy https://www.msmt.cz/dokumenty
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Zákon o pedagogických pracovnících č. 564/200 Sb.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
15. Úhrady za poskytování informací -
16. Licenční smlouvy -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2022 ke stažení zde