MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Informace

Milí rodiče,
vítejte na stránkách mateřské školy. Vstup vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který v ní společně stráví s jinými dětmi, je úsek života, který má důležitý význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola je první výchovně vzdělávací institucí a prvním společenstvím dětí a dospělých, s nimiž se dítě setkává mimo rodinu. Děti se učí spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názory, pocity a přání. Vaše dítě se v mateřské škole dozví hodně zajímavých věcí, naučí se další dovednosti, prožije spoustu zážitků společně s ostatními kamarády. Vychovat spokojené a šťastné dítě, znamená vychovat zdravého a vyrovnaného člověka. Věřím, že čas prožitý v mateřské škole, bude pro vaše děti radostnou, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.

Mgr. Zdeňka Polášková, ředitelka mateřské školy

Prázdninový provoz MŠ

Ředitelky mateřských škol v souladu s § 3 odst; 1 vyhlášky č; 14/2005 Sb;, o předškolním vzdělávání, v platném znění projednaly se zřizovatelem rozsah přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách v době hlavních prázdnin ve školním roce 2023/2024, které trvají od 1; července 2024 do 31. srpna 2024. Přehled o rozsahu přerušení provozu jednotlivých mateřských škol v tomto období je uveden v podrobné tabulce, ve formáta "pdf".

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.
Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole v měsíci červenci nebo srpnu: Žádost
Termín pro podání žádostí je stanoven na 23. května 2024 v době od 13:00 do 15:30 hodin.

Celková tabulka prázdninového provozu mateřských škol ve Zlíně je uvedena na stránkách statutarniho města Zlína

Provoz mateřské školy

  • Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin.
  • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., (nejpozději do 8.30 hod.), pokud půjde dítě po obědě domů, rodiče nahlásí učitelce ve třídě změnu ve stravování nejpozději do 7.45 hod. Děti, které jdou po obědě domů, vyzvedávají rodiče v době od 12.10 do 12.30 hodin. Odpoledne děti odchází domů v době od 14.15 do 16.00 hodin.
  • Z bezpečnostních důvodů se od 8.00 do 14.00 hod. zamykají třídy. Každý rodič dítěte obdrží po úhradě vratné zálohy čipovou elektronickou kartu, pomocí níž má umožněn přístup do budovy mateřské školy. V jiných případech je možné použít domácí telefon do jednotlivých tříd.
  • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.45 hod. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.
  • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni.
  • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, písemně sdělí tuto informaci učitelkám ve třídě.

Režim dne

Mateřská škola dodržuje taková rámcová pravidla uspořádání dne, která zabezpečují rytmický řád a umožňují učitelce uspokojovat individuální potřeby dětí. Život v mateřské škole je organizován tak, aby měl určitý řád a nezbytnou míru organizovanosti a pořádku. Uspořádání dne je rámcové, s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní skupině dětí. Uspořádání dne se přizpůsobuje také měnícím podmínkám, např. vlivům ročního období, možnosti delšího pobytu venku. Závazné jsou časy jídla a pobytu venku. Řád zabezpečuje dostatečnou délku pobytu dětí venku, zpravidla dvě hodiny denně. Den musí být uspořádán tak, aby poskytoval dostatek prostoru pro hlavní seberozvíjející činnost dítěte – hru.

6.00 otevření mateřské školy
6.00 – 8.30 scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika
8.00 – 8.30 hygiena, 1. část přesnídávky
8.30 – 9.15 komunitní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
9.15 – 9.30 2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku
9.30 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.15 hygiena, oběd
12.15 – 14.00 četba, poslech pohádek, odpolední odpočinek
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě
16.00 uzavření mateřské školy

Stravování v mateřské škole

V MŠ je dětem podávána pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava, která odpovídá biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. Obsahuje zeleninu, ovoce, libové maso včetně ryb, mléčné výrobky, cereální pečivo, luštěniny a vhodné nápoje. V MŠ je zaveden pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne ovocné čaje, nápoje z ovocných koncentrátů a vodu. Využíváme také bio výrobky, sledujeme v potravinách nežádoucí barviva a přídavné látky. Součástí stravy je dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačina.

Stravné a školné mohou rodiče platit inkasním způsobem, nebo přímým vkladem v bance na účet MŠ. Platba se provádí do 15. v měsíci. V prvním měsíci docházky dítěte do MŠ se platí záloha na stravné, která je vyúčtována s ukončením školní docházky do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) činí ve školním roce 2023/24: 593 Kč

Úplata za školní stravování od 1.2.2023:
  • děti 3-6 let: 54 Kč
  • děti, které ve školním roce dovrší 7 let: 57 Kč

Číslo bankovního účtu/kód banky: 1422387369/0800
Bližší informace najdete ve směrnici Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a ve Vnitřní směrnici školní jídelny (k nahlédnutí ve vestibulu MŠ).

Rozpočet na rok 2024 / ve formátu pdf
Střednědobý výhled na léta 2025-2026 / ve formátu pdf